LIN ønsker å gi stabilitet og trygghet til vår målgruppe. Dette fordrer forutsigbare rammevilkår.

Vi støtter derfor forslaget om å endre tilskuddsordningen «Nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet» fra en navngitt ordning over statsbudsjettet, til en søkbar ordning. Dette sikrer for det første rettferdighet og åpenhet. For det kan fremstå motstridende at ordninger som er ment for å øke tillit og tilhørighet blant minoritetsbefolkningen, er lite åpne og inkluderende.  

Endringen vil også sikre at tilskuddet baseres på faktiske resultater fremfor ressurser og nettverk.  

Den nye innretningen av ordningen kan også bidra til å sikre at alle deler av ordningens formål oppfylles. For å møte nye behov og samfunnsendringer må dette også speiles med et mangfoldig organisasjonsliv. Utenforskap er en sammensatt problemstilling som krever nyskaping, og derav rom for nye organisasjoner.   

I Solberg-regjeringens strategi for hverdagsintegrering (2021-2024) ble det lovet en satsing på frivillige organisasjoner på integreringsfeltet. Tilskuddsordninger skal styrkes, og det skal gis fleksibilitet og stabilitet til hele mangfoldet i frivilligheten. Da trengs det færre korte prosjekttilskudd, mer frie midler og flerårige tilskudd. Dette vil forenkle og effektivisere søknadsprosesser, for alle parter. 

Regjeringen Støre og store deler av opposisjonen fremmer også viktigheten av frivilligheten og bedre samspill med det offentlige og sivilsamfunn. Dette er vi glad for. Ulikhetene vokser, og det trengs en dugnad. Frivilligheten er klar, så nå håper LIN at lovnadene følges opp!

Vil du få historier og nyheter fra LIN?