Høsten 2020 jobber LIN-brobyggere med informasjonsarbeid for å stoppe koronasmitten i Oslo. Blant annet står de på Youngstorget hver torsdag å deler ut munnbind og smitteråd. Foto: LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk.

– Dette er gode tiltak for å redusere og forebygge smitte i minoritetsmiljøene. Jeg er glad for at flere av punktene LIN har anbefalt er med, sier Rabia Musavi, daglig leder i LIN.

Alle skal med 

Forslagene til tiltak skal gjøre det enklere og tryggere for alle. Det baseres på fire kategorier.

1. Smittevern

2. Testing og smittesporing: Det skal bli lettere å teste seg, blant annet gjennom gratis teststasjoner som flyttes rundt i bydeler der smitten er høy. En slik stasjon sto tidligere i desember ved Stovner Senter. ​Det anbefales også at smittesporere skal snakke flere språk, og ha ulik kulturell bakgrunn og forståelse.

3. Tiltak for økt gjennomføring av karantene og isolasjon: Blant annet foreslås det å tilby de som bor trangt egnede steder for karantene og isolasjon. Det vurderes også økonomisk kompensasjon for de som ikke har rett til sykepenger. 

4. Informasjonstiltak: Det foreslås en nasjonal nettside for informasjon på ulike språk. Det etterspørres flere oversettelser, både digitalt, på teststasjoner og gjennom nye kanaler for direkte kommunikasjon. Det anbefales også at koronatelefonen utvides til å inkludere de største minoritetsspråkene i Norge.

​​

LIN er glad flere av tiltakene bidrar til at det skal være lettere for alle å etterleve smittevernsregler. Alle sårbare grupper skal bli ivaretatt. Vi stiller oss bak at vaksineplaner skal inkludere innvandrerbefolkningen. I innspill til ekspertgruppen la LIN vekt på at helsepersonell må opparbeide seg kulturell kompetanse og kvalifiserte tolker må brukes aktivt, også for ulike dialekter. Det må jobbes for å motarbeide skam og stigmatisering av grupper. Flerkulturelle minoriteter er ingen homogen gruppe. Derfor er det viktig at staten samarbeider med frivilligheten og innvandrerorganisasjoner som har kontakt med målgruppen. Dette er viktige punkter i de foreslåtte tiltakene. 

LIN savner likevel tiltak for å forhindre smitte medbrakt fra utlandet.

– Det har vært høye smittetall blant arbeidsinnvandrere som krysser landegrenser. Nå som høytiden nærmer seg, bør det iverksettes tiltak for å forhindre importsmitte fra ferieopphold i hjemland. Det har også foregått forfalskning av resultater på koronatester. Derfor mener jeg at det bør innføres obligatorisk testing ved ankomst fra områder med høy smitte, sier Rabia Musavi, daglig leder i LIN.

Kilde: NRK  

Her er tiltakene:

 • Informasjonspakker på relevante språk til arbeidsgivere
 • Meldetjeneste til arbeidstilsynet om manglende etterlevelse av smittevern
 • Faste møteplasser mellom helsemyndighetene, frivillige organisasjoner, innvandrerorganisasjoner og trossamfunn
 • Sikre at personer uten lovlig opphold får mulighet til testing, karantene og behandling
 • Intensivere arbeidet med tilpassede informasjonskampanjer
 • Flere drop-in teststasjoner og ambulerende testing i områder med høy innvandrerandel
 • Informasjon på teststasjonene må være oversatt
 • Formidling av testresultat på flere språk
 • Målrettet bruk av hurtigtesting
 • Forsøk med frivillig massetesting i områder med høy konsentrasjon av smitte
 • Informasjonskampanjer om testing på flere språk 
 • Sikre bruk av kvalifisert tolk
 • Flerspråklig nasjonalt smittesporingsteam
 • Bedre synlige teststasjoner ved større flyplasser
 • Vurdere økonomiske kompensasjonsordninger for personer som ikke har opparbeidet rett til sykepenger
 • Sikre tilgang til karantenelokaler for personer som ikke har mulighet til å følge avstandskravene i egen bolig
 • Sikre at regler for karantene og isolasjon blir forstått av alle
 • Oversetting av informasjon fra myndighetene, slik som pressekonferanser, må skje raskt. Dette må koordineres sentralt
 • Enkle og tilpassede informasjonspakker som gjøres tilgjengelig for kommunene og frivillige organisasjoner
 • Direkte kommunikasjonskanal med innvandrerbefolkningen
 • Nasjonal nettside for informasjon på ulike språk
 • Flerspråklig koronatelefon
 • Vaksineplan som inkluderer innvandrerbefolkningen
 • Kontakt med lokale ressurspersoner
 • Videokampanjer med kjente personer med ulik landbakgrunn
 • Samarbeid med frivillige- og innvandrerorganisasjoner og tros- og livssynssamfunn
 • Samarbeid med berørte miljøer for å motarbeide skam og stigma
 • Kampanjer for å forebygge negative holdninger
 • Systematisk kunnskapsinnhenting

Vil du få historier og nyheter fra LIN?