Hvem er LIN? 

LIN (Likestilling, Inkludering og Nettverk) er en prisvinnende interessepolitisk ressursorganisasjon for flerkulturelle minoriteter i Norge. Målet vårt er å bidra til å inkludere flerkulturelle borgere i det norske samfunnet gjennom tilrettelagte kurs, personlig veiledning, aktiviteter og dynamiske prosjekter. Vi har gjennom 15 år hjulpet flere tusen brukere med ulike integreringstiltak. 

En interessepolitisk ressursorganisasjon

Vår visjon er et likestilt og inkluderende samfunn, med rom for alle uavhengig av bakgrunn. LIN jobber for inkludering og selvstendiggjøring av flerkulturelle minoriteter i det norske samfunnet ved å:

• Være en plattform for informasjon, kunnskap, kommunikasjon, dialog og tillit mellom minoritetsbefolkningen og det norske samfunnet på tvers av etnisitet, religion og kultur

• Stimulere til og oppfordre til samfunnsdeltakelse gjennom brukermedvirkning

• Være et kompetansesenter for våre brukere og medlemmer, og bidra til viktig nettverk og knutepunkter

• Være et talerør for våre brukere og medlemmer

• Jobbe mot ukultur samt bekjempe rasisme og diskriminering gjennom dialog og erfaringsutveksling

• Bidra til hverdagsintegrering gjennom veiledning, seminarvirksomhet og rådgivning

• Bekjempe fattigdom og sosial ekskludering, gjennom kompetansehevende og arbeidsrettede tiltak

Vår historie

15. januar 2009 grunnla Bibi Thaiba Musavi en organisasjon ved navn Alna Kvinne-gruppe. Musavi møtte mange innvandrerkvinner som hadde behov for tilpasset hjelp, veiledning og kursvirksomhet. Som fulltidsarbeidende kvinne jobbet hun til tider døgnet rundt for å få organisasjonen på beina. Organisasjonen ble et utspring fra hennes barne- og ungdomskamp, møtene hun hadde med kvinner og historiene de fortalte. Musavi hadde møtt mange kvinner som led under negativ sosial kontroll, samt økonomisk og fysisk vold i egne hjem. Musavi ønsket å hjelpe og styrke kvinner til å kjempe for sine rettigheter. 

Denne kampen har blitt grunnpilaren bak LINs arbeid, nemlig retten til å tilegne seg kompetanse og friheten til å jobbe. På åpningsseminaret til Alna kvinne- gruppe deltok over 150 kvinner. Dette viste en enorm interesse for organisasjonen, allerede fra første dag. Alna Kvinnegruppe ble i 2011 til LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk. Svært stor etterspørsel bidro til at LIN i 2016 åpnet dørene for begge kjønn. Tillit og brukermedvirkning har drevet LIN fra å være fritidsarbeid til å bli en nasjonal ressursorganisasjon.

Våre verdier 

RESPEKT Vi verdsetter hverandre, og alle menneskene vi møter. Vi skal møte menneskene rundt oss med uforbeholden respekt. Menneskene rundt oss skal møtes som likeverdige individer. Vi skal anerkjenne enkeltindividenes verdighet, og vi skal ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

VALGFRIHET Enkeltindividers valgfrihet er noe vi verdsetter høyt. Frihet til å velge eget liv og ta selvstendige valg er en grunnleggende verdi for oss.

LIKESTILLING For oss betyr likestilling at alle mennesker har lik verdi, like muligheter og like rettigheter. Vi skal i fellesskap fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn.

Fyll ut skjemaet under, så svarer vi deg så fort vi kan.